1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4.1. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամ կարող են լինել 14 տարին լրացած քաղաքացիները, ովքեր կիսում են Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի նպատակները, ընդունում և կատարում են սույն Կանոնադրությունը: 14-ից մինչև 18 տարեկան անչափահասը, եթե օրենքով սահմանված կարգով լրիվ գործունակ չի ճանաչված Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ին կարող է անդամագրվել իր դիմումի հիման վրա՝ օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությամբ:

Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամների հաշվառման կարգը սահմանվում է կազմակերպության կենտրոնական խորհրդի կողմից հաստատված համապատասխան կանոնակարգով:

4.2. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ին անդամագրվում են Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի նախագահին ուղղված գրավոր դիմումի հիման վրա;

Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամների իրավունքները և պարտականություններն առաջանում են կազմակերպության համապատասխան լիազորված մարմնի որոշում ընդունելու պահից:

Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ին անդամագրված անձանց տրվում են անդամատոմսեր:

4.3. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամությունից կամավոր դուրս գալն իրականացվում է  ներկայացված դիմումի հիման վրա:

4.4. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամներին կազմակերպությունից հեռացնելու հիմք են հանդիսանում`

— Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի և նրա ստորաբաժանումների կառավարման մարմինների սույն կանոնադրությամբ սահմանված իրավասության սահմաններում կայացրած որոշումները չկատարելը;

— անհարգելի պատճառով անդամավճարներ չմուծելը;

— սկզբնական կազմակերպությունների կողմից անցկացվող նիստերին, հանդիպումներին և այլ միջոցառումներին չմասնակցելը;

— Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի համբավը վարկաբեկող գործողությունները;

— Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի հետ կապը կորցնելը;

-համընդհանուր բարոյական և էթիկական վարքագծի նորմերին չհամապատասխանող գործողությունները;

4.5. Կազմակերպության անդամությունից հեռացվածը չի կարող կրկին անգամ ներգրավվել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ում` նրա հեռացման որոշումն ընդունելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում:

4.6. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամներն իրավունք ունեն`

— 18 տարին լրացած կազմակերպության անդամը կարող է ընտրել և ընտրվել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի  ղեկավար և վերահսկիչ մարմիններում և նրա կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավար մարմիններում;

— հանդիպումների, լիագումար նիստերի, կոնֆերանսների և համագումարների ժամանակ ազատորեն քննարկել կազմակերպության գործունեության բոլոր հարցերը և, ըստ այդմ,  անել առաջարկություններ;

— մասնակցել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի և նրա կառույցների մարզական միջոցառումներին, մրցույթներին, ցուցահանդեսներին և այլ միջոցառումների;

— արտահերթ սովորել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի ուսումնական հաստատություններում, պարապել մարզական, մարզատեխնիկական ակումբներում, այլ հաստատություններում, բաժիններում, դասընթացներում, խմբակներում;

— լինել ռազմահայրենասիրական, մարզական, մարզատեխնիկական ակումբների, մանկապատանեկան և երիտասարդական մարզադպրոցների, մարզական ակումբների և խմբակների անդամ:

— ներկա գտնվել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի համագումարին, եթե վերջինս անցկացվում է Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամների պատվիրակների կազմով, իսկ ինքը պատվիրակ չի ընտրվել:

— ծանոթանալ Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի մարմինների աշխատանքի արձանագրման մասին փաստաթղթերին, ստանալ նրանց ընդունած որոշումների պատճենները:

— Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի մարմինների որոշումները գրավոր բողոքարկել կազմակերպության վերադաս մարմիններ:

-Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի մարմնի (այդ թվում բարձրագույն մարմնի՝ համագումարի) որոշումը, որն ընդունվել է օրենքի, կազմակերպության կանոնադրության կամ վերադաս մարմնների որոշումներով սահմանված կարգի խախտմամբ կամ ոտնահարել է  Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի կամ Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամի իրավունքները և օրինական շահերը, կարող է դատական կարգով անվավեր ճանաչվել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամի դիմումի հիման վրա: Նման դիմում կարող է տրվել 60 օրվա ընթացքում՝ սկսած այն օրվանից, երբ Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամն իմացել է կամ պարտավոր էր իմանալ այդ որոշման ընդունման մասին, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ:

4.7. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամը պարտավոր է `

— կատարել սույն կանոնադրության պահանջները;

— պարբերաբար մուծել անդամավճարները;

— տիրապետել պաշտպանական և զինվորական հիմնական հմտություններին;

— զինված հարձակման դեպքում  պատրաստ լինել Հայրենիքի պաշտպանությանը;

— ակտիվորեն մասնակցել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի սկզբնական կազմակերպությունների աշխատանքներին;

— կատարել կազմակերպության ղեկավար մարմինների հանձնարարությունները;

— նպաստել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի նյութատեխնիկական բազայի հարստացմանը;

4.8. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի պատվավոր անդամներ կարող են լինել պետության, գիտության, մշակույթի, սպորտի բնագավառի, ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի նշանավոր գործիչները, վետերանները և այլոք, ովքեր նշանակալից ներդրում ունեն Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի գործունեության մեջ:

4.9. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամները մուծում են անդամավճար` Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի կենտրոնական խորհրդի կողմից հաստատված կարգով: