1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի հիմնական նպատակներն են` նպաստել երկրի պաշտպանունակության և ազգային անվտանգության ամրապնդմանը հետևյալ ոլորտներում.

— քաղաքացիների հայրենասիրական (ռազմահայրենասիրական) դաստիարակություն;

— երիտասարդական քաղաքականության իրականացման հարցում պետական մարմիններին աջակցություն;

— պաշտպանության ոլորտում հիմնարար գիտելիքների դասավանդման հարցերով կրթական հաստատություններին աջակցություն և  զինվորական ծառայության հիմունքների ուսուցում;

— Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, այլ զորքերի, ռազմական կազմավորումների և մարմինների համար քաղաքացիների զինվորական մասնագետների պատրաստում;

— զինված հարձակման կամ դրա սպառնալիքի դեպքերում բնակչության պաշտպանության նախապատրաստում, քաղաքացիական բնակչությանն անհրաժեշտ ռազմական հմտությունների պահպանում;

— քաղաքացիների ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպում;

— ավիացիոն, տեխնիկական և ռազմակիրառական մարզաձևերի զարգացում, ֆիզիկական կուլտուրայի և  սպորտի այլ գերատեսչությունների և կազմակերպությունների հետ համատեղ, երիտասարդների տեխնիկական ստեղծագործունեության  զարգացում;

— տնտեսական և ռազմարդյունաբերական համալիրի համար զանգվածային տեխնիկական մասնագիտություններով կադրերի ուսուցում;

— այլ կրթական գործունեության իրականացում;

-զորահավաքային պատրաստվածության գործունեություն իրականացնող պետական մարմիններին աջակցություն;

2.2. Նշված նպատակների համար Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ը օրենքով սահմանված կարգով լուծում է հետևյալ  խնդիրները ՝

— քաղաքացիների հայրենասիրական (ռազմահայրենասիրական) դաստիարակություն;

— զինվորական մասնագետների պատրաստում;

— ավիացիոն և տեխնիկական մարզաձևերի զարգացում;

— մասնակցություն ֆիզիկական կուլտուրայի և ռազմակիրառական սպորտի զարգացման աշխատանքներին;

— պահեստազորում գտնվող քաղաքացիների զինվորական ծառայության նախապատրաստում;

-զանգվածային տեխնիկական մասնագիտություններով կադրերի ուսուցում;

— բնական և տեխնածին աղետների, վթարների կամ այլ արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացմանը մասնակցություն;

-Հայրենիքի պաշտպանության և քաղաքացիների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ոլորտում պետական մարմինների հետ երիտասարդական քաղաքականության ձևավորում;

— մասնակցություն հայրենասիրական, ռազմական, մարզական և տեխնիկական ուղղվածության միավորումների (միությունների, ասոցիացիաների) աշխատանքներին;

— կազմակերպում է մրցումներ, հայրենասիրական թեմաներով փառատոներ, տոնակատարություններ, ցուցահանդեսներ, սեմինարներ, գիտաժողովներ և այլն;

— Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ մասնակցում է պետական կրթական չափորոշիչների մշակմանը;

— օրենքով սահմանված կարգով մատուցում է ծառայություններ երիտասարդների զինվորական ծառայության նախապատրաստման հիմունքների ուսուցման ասպարեզում;

— աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին` լուծելու իրենց առջև դրված խնդիրները կրթության ոլորտում, հանցավորության և թմրամոլության դեմ պայքարում;

— նպաստում է քաղաքացիների զանգվածային սպորտով զբաղվելու ներգրավվածությանը;

— մասնակցում է մանկապատանեկան, երիտասարդական և զանգվածային սպորտի զարգացմանը;

— նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայած քաղաքացիական բնակչության ռազմական հմտությունների կատարելագործմանը;

— աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի ենթակառուցվածքների և ռազմական տեխնիկայի զորահավաքային պատրաստականությանը;

— մասնակցում է սպորտային և սոցիալական ծրագրերին;

— ստեղծում և զարգացնում է գործարար կապեր օտարերկրյա, միջազգային կազմակերպությունների հետ;

— աջակցում է պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` աղետների, վթարների և այլ արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման ժամանակ, բնապահպանական և փրկարարական աշխատանքներում, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության բարելավման հարցերում;

— իրականացնում է ծրագրեր իր նպատակների ու խնդիրների շրջանականերում, կատարում պետական մարմինների պատվերները:

2.3. Սույն կանոնադրության նպատակներն ու խնդիրները իրականացնելու համար Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ը իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով`

— ազատ տարածել իր գործունեության մասին տեղեկատվություն;

— մասնակցել պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների մշակմանն ու իրականացմանը` սահմանված կարգով և չափով;

— ստանալ տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից` իր գործառույթների շրջանակներում;

— կազմակերպել և անցկացնել համագումարներ, համաժողովներ, սեմինարներ և հանդիպումներ` կազմակերպության գործունեության հարցերով;

— իրականացնել հրատարակչական գործունեություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Հայաստանի  ԴՕՍԱԱՖ-ի կանոնադրության համաձայն;

— ներկայացնել և պաշտպանել  Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի անդամների իրավունքներն ու օրինական շահերը` պետական և տեղական ինքնակառավարման, դատական մարմիններում և հասարակական միավորումներում;

— հանդես գալ նախաձեռնություններով հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի վերաբերյալ, առաջարկություններ և միջնորդություն անել պետական մարմիններում;

— մասնակցել ընտրություններին և հանրաքվեներին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով;

— Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ, տարածքային, տեղական և սկզբնական կազմակերպություններ, կրթական հաստատություններ և կազմակերպություններ;

— ստեղծել միավորումներ և միություններ այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ առանց իրավաբանական անձ ձևավորելու;

— ստեղծել մանկապատանեկան և երիտասարդական կազմակերպություններ հիմնարկի կամ առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակով;

— զարգացնել զանգվածային սպորտը;

— ստեղծել գործարար շփումներ, համագործակցել շահագրգիռ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ` այդ թվում նաև օտարերկրյա;

-ինքնուրույն մտնել հարաբերությունների մեջ տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների հետ;

-հիմնադրել առևտրային կազմակերպություններ կամ մասնակցել առևտրային կազմակերպությունների գործունեությանը;

— օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելով առևտրային կազմակերպություն, իրականացնել լիցենզավորման ենթակա գործունեություն` համապատասխան լիցենզիա ստանալուց հետո;

— նախատեսել պարգևներ և Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի պատվավոր կոչումներ, այդ թվում նաև պատվավոր նախագահի, մրցանակներ, այլ խթանման միջոցներ անդամների և այլ անձանց համար, երկրի պաշտպանունակության ամրապնդման, երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում, ինչպես նաև ավիացիոն տեխնիկական և կիրառական սպորտում իրենց առանձնահատուկ ներդրումն ունենալու համար;

— իրականացնել այլ գործառույթներ, որոնք չեն հակասում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն Կանոնադրությանը:

2.4. Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ը պարտավոր է՝

ա/ ցանկացած ֆիզիկական անձի պահանջով, յոթ օրացույցային օրվա ընթացքում, նրան հնարավորություն տալ ծանոթանալու Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի կանոնադրությանը.

բ/ օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և հաշվապահական հաշվառում.

գ/ իր գործունեության և գույքի օգտագործման հաշվետվությունները ներկայացնել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի համագումարի հաստատմանը ոչ պակաս, քան երկու տարին մեկ անգամ` ապահովելով այդ հաշվետվությունների հրապարակայնորեն մատչելի լինելը.

դ/ պետական կառավարման լիազորված մարմնի պահանջով նրան տրամադրել իր բարձրագույն կամ այլ մարմինների որոշումների պատճեները, Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի գործունեության մասին այլ փաստաթղթեր, թույլատրել այդ մարմինների ներկայացուցիչներին ներկա գտնվել Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի համագումարին.

ե/ օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված կարգով տեղեկատվություն ու հաշվետվություններ ներկայացնել պետական մարմիններին.

զ/ առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու կամ կազմալուծելու մասին որոշումներ ընդունելուց հետո` մեկ ամսյա ժամկետում դիմել պետական գրանցման մարմին, սահմանված կարգով դրանք հաշվառելու կամ հաշվառումից հանելու համար.

է/ վարել իր անդամների հաշվառումը.

ը/առանց լիազորագրի Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ը ներկայացնելու իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձի և (կամ) Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի գտնվելու վայրի հասցեի փոփոխման դեպքում, 14 օրացույցային օրվա ընթացքում պետական գրանցման մարմին ուղարկել այդ անձի անձնագրային տվյալները և (կամ) Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ի գտնվելու վայրի հասցեի մասին տվյալները:

2.5 Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ-ը կարող է կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ;