1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
  2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
  4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ՆԱԽԱԳԱՀԸ
  7. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
  8. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
  9. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
  10. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ-Ի ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ